ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಭೆಟ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಭೆಟ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಭೆಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೊ  ಅಭಿಮಾನಿ ಅನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ‌ ಕಲಾಕರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ  ದುಬಾಯ್, ಹಾಣೆ0 ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಅನಿ  ನವೀಕರಣ್  ಕಾಮಾಚಿ ಮಾಹೆತ್  ಘೆತ್ಲಿ. ಅಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಘರ್...
Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Family ತಾರಿಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 4,2021:  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಭೆಚೆಂ  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ ವ್ಹಡ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್  ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ನಾಟಕ್...
ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹಾಂತು ಯೆದೊಳ್ 14 ಘಟಕ್ ಅಸಾತ್. ಆಂಜೆಲೊರ್,ಬಜಾಲ್,ಇಜಯ್, ಬೆಂದೂರ್,ಬೊಂದೆಲ್,ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ದೆರೆಬೆಲ್,ರುಜಾಯ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್,ಗುರುಪುರ್,ಜೆಪ್ಪು, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಘಟಕ್, ಮಿಲಾರ್, ಉರ್ವಾ ಅನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ,ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ದಾನ್ ಜಮಂವ್ಕ್...
ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ ತಾರೀಕ್ 9 ಎಪ್ರಿಲ್  2021:  Chairman of Christian Development ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಯ್ಲಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ  ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಸೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್...
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ 78ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ 2021,ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಫ್ರಾಯರಿಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್  ಕೆಲೊ.   ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಪುಚಿನ್,...
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ)  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ  ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕ್ರತ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ) ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕ್ರತ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ)  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ  ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕ್ರತ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ತಾರಿಕ್, 24.09.2021: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ), ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ, ಹೊಲಾಚೆಂ  ನವೆO  ದಫ್ತರ್ , ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ,ಕಾಪುಚಿನ್ ಚಾ ಹಾತಾಂನಿಂ...