ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹಾಂತು ಯೆದೊಳ್ 14 ಘಟಕ್ ಅಸಾತ್. ಆಂಜೆಲೊರ್,ಬಜಾಲ್,ಇಜಯ್, ಬೆಂದೂರ್,ಬೊಂದೆಲ್,ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ದೆರೆಬೆಲ್,ರುಜಾಯ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್,ಗುರುಪುರ್,ಜೆಪ್ಪು, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಘಟಕ್, ಮಿಲಾರ್, ಉರ್ವಾ ಅನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ,ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ದಾನ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಘಟಕಾವಾರ್ ಜಮತ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ತಾರೀಕ್:ಜುಲಾಯ್ 12, 2021: ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಚಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಘಟಕಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ರುಪೈ 1,02,222/- ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅನಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೆ.ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ!ಬಾ! ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ,ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸಸೆಸೊ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆನೆಜರ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಜಾರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 14,2021: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಉರ್ವಾ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಘಟಕ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೀಟಸ್ ಲೋಬೊ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐವನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಹಾಂಚಾ‌ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಚಾ ಗೌರವ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಸೊನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮಿನಿ‌ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ‌ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಕ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಜಮಾತೆರ್ ಹಜಾರ್ ಅಸೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕಾಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವಾರ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ತಾಂಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಲಿಂ.

ತಾರೀಕ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 16,2021: ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಇಜಯ್ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚಾ SFX ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೋಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ವಿಗಾರ್ ಮಾ! ಬಾ! ಜೆ.ಬಿ.ಸಲ್ಡಾನಾ, ಜಮತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ.ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕಾಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ಜಮತೆರ್ ದವರ್ಲೊ. ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ! ಬಾ! ಜೆ.ಬಿ.ಸಲ್ಡಾನಾನ್ ತಾಂಚೆ ವಯಕ್ತಿಕ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪೈ 10,000/- ಭಾಸಾಯ್ಲೆ. ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಂವ್ಟ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಅನಿ ಫೊನ್ ನಂಬ್ರಾಚಿಂ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಭೆಟ್ ಯಾ ಪೋನಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ತಾರೀಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2021: ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಜೆಪ್ಪು ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಜಮತೆ ವೆಳಾರ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ!ಬಾ! ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಾಮ್ ಫುಟ್ತಾದೊ ಜಮತೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ,ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕಾಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ಜಮತೆರ್ ದವರ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಂಚೊ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.ಜೆಪ್ಪು ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪಾಮೆಲಾ ಸಾಂತೊನ್ ಹಿಣೆಂ ಜಮತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ತಾರೀಕ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 18, 2021: ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಿನೆಜಸ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಜಮತೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕಾಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಜಮತೆರ್ ದವರ್ಲೊ. ಘಟಕಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಘಟಕಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಯೋಜನಾಚೊ ವಿವರ್ ಜಮತೆರ್ ದವರ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಪ್ಣ್ಯಾಚೊ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ತಾರೀಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3,2021: ರ್ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಬೊಂದೆಲ್ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಪಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾIಬಾIಆ್ಯಂಡ್ರು ಲಿಯೊ ಡಿಸೋಜಾ ಅನಿ ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಬೊಂದೆಲ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನರಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೊಲಿನ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾಕಾಲ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾIಬಾI ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ,ಕಾಪುಚಿನ್, ಹಾಣಿಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ವಿಷಾಂತ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿವರಾಯ್ಲಿ. ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜನ್ ನವೀಕಾಣಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಜಮತೆರ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಅನಿ ಘಟಕಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ನವೀಕಾಣಾಚಾ ಯೋಜನಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.ಘಟಕಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್ ಜಮತೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಅಗೋಸ್ತ್ 18,2021: ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ಪಿರ್ಗಜ್‌ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾIಬಾIಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಜಮತೆಕ್ ಹಜಾರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ತಿಯೊದೊರ್ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಜಮತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಡೊನ್ ಬೊದ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ಪಾಕ್ಯಾಚಿ ದುರಸ್ಥಿ ಚಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ 600 ನಳೆ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಟಾಯ್ಲೊ.ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ ನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾ ಬಾಬ್ತೆನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾಚೆ PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಜಮತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 21,2021: ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಮಿಲಾರ್ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಘಟಕಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಾಂತಿ ಡಾಯಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾರ್ ಸಾಂತ್ ಮೊನಿಕಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕಾಣಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಜಮತೆಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.ಮಿಲಾರ್ ಘಟಕಾಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಿ ಡಾಯಸಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ತಾರೀಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2021: ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಬಜಾಲ್ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಕಾಲ್ ಬಜಾಲ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಆ್ಯಂಡ್ರು ಡಿಸೋಜ ಸವೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ,ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ,ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ. PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾ ವಿಷಾಂತ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಅನಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ತಾರೀಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23,2021: ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾ ಗುರುಪುರ್ ಘಟಕಾಚಿ ಜಮತ್ ಗುರುಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಅಂತೊನಿ ಲೋಬೊಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಪಿರ್ಗೆಜೆಚಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.ಕೊ.ನಾ.ಸಭಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಅನಿ ಉರ್ವಾ ಘಟಕಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೀಟಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *