ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ)  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ  ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕ್ರತ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ತಾರಿಕ್, 24.09.2021: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ), ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ, ಹೊಲಾಚೆಂ  ನವೆO  ದಫ್ತರ್ , ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ,ಕಾಪುಚಿನ್ ಚಾ ಹಾತಾಂನಿಂ  ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.ತಶೆಂಚ್ಚ್ ನವೀಕ್ರತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿನಿ ಹೋಲ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಸಂತೋಷ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಂತೋಷ್ ಎರೆಂಜರ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಣೆಂ  ಉಧ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್  ಭಾಗೆವಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊಚಿ  ಇಮಾಜ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಪುರ್ವಿಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪೀಟರ್ ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ  ಚಲಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್  ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಔಪಚಾರಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಪುರ್ವಿಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪೀಟರ್  ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಚೊ ಪಿಅರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಕಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಯು. ಎಚ್. ಉಮರ್, ಅನಿಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಪಿಅರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮOಡ್ ಡಿಕೂನಾ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.   ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜನ್  ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್  ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಪುರ್ವಿಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಮಾ|ಬಾ| ಪೀಟರ್ ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ನವೆಂಚ್ಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅನಿಂ ಯು. ಎಚ್. ಉಮರಾನ್ ತಾಂಚಿ ಭಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಮಿನಿ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾ ಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಸಂತೋಷ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಪುಲಾಂ ಫಳಾಂ ಅರ್ಪುನ್  ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ದಾನ್ 5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್  ಕೆಲೆ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಉದ್ಘಾಟಣಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ . ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ದುರಸ್ಥಿಕರಣಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಚ್ಚ್ ದಫ್ತರ್  ಸಿಬ್ಬOದಿಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಿಆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮOಡ್ ಡಿಕೂನಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂ.  ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ್ಯಾಕ್  ಲಗ್ಬಗ್ 100  ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಅನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

Date 24-09-2021: The Konkani Natak Sabha (R) office at Don Bosco Hall was inaugurated at 9:30am by Konkani Natak Sabha President Rev. Fr. Paul Melwyn D’Souza, Capuchin. The renovated Mini Hall was inaugurated by Mr Santhosh Sequeira of Santhosh Arrangers, Kankanady. Statue of Don Bosco was installed in the refurbished  office. Former President of the Konkani Natak Sabha, Rev Fr. Peter Cyprian D’Souza lighted the lamp and led the gathering into prayer. In the formal programme, conducted in the Mini Hall, Former President of the Konkani Natak Sabha, Rev. Fr.Peter Cyprian D’Souza OFM Cap., Mangalore Diocese PRO Mr. Roy Castelino, Mr. Santhosh Sequeira, Notable writer from the Muslim community, U H Umar, and Executive committee members, President Rev. Fr. Paul Melwyn D’Souza, Vice-President Mr. Liston D’Souza, General Secretary Mr. Floyd D’Mello, Joint Secretary Mr. Praveen Rodrigues, Treasurer Mr. Gerald Concessao, PRO Mr. Raymond D’Cunha were present on the dais. Vice President Mr. Liston D’Souza welcomed the guests with a rose. Ex-President Rev. Fr. Peter Cyprian D’Souza spoke about the renovation of Don Bosco Hall and congratulated the efforts of the general committee in preserving Konkani culture. Mr. Roy Castelino, Rev. Fr. Paul Melwyn D’Souza and Mr. U.H. Umar shared their thoughts on the occasion. The sponcer for the construction of the mini hall Mr. Santhosh Sequeira was felicitated with a shawl and flowers. He has donated Rs 5 Lakhs for the cause. General Secretary Mr. Floyd D’Mello compered the inaugural program. The contractors and the masons involved in the renovation of the Don Bosco Hall were given a rose as a token of appreciation. PRO Mr. Raymond D’Cunha compered the formal program. Treasurer Mr. Gerald Concessao proposed the vote of thanks. Over 100 Konkani Natak Sabha members and well-wishers were present for the program.

2 Comments

 1. Floyd D'mello Cascia

  Long live Konkani Natak Sabha …

  Reply
  • Shalet pinto

   ರಾಕ್‌ ದೇವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ

   Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *