ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ 78ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ 2021,ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಫ್ರಾಯರಿಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್  ಕೆಲೊ.   ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಪುಚಿನ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್  ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್  ಹೆರ್ ಚವ್ಗ್ ಕಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕಾO ಸಾಂಗಾತಾ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ|ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕಪುಚಿನ್   ಹಾಣಿಂ ಘಣ್ಘಣಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್  ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ.. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ|ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ,ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್,ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ಪಿ.ಆರ್.ಒ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್  ಮಾಗ್ಲೊ ಅನಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ  ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌‌ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣ್ ಕಾಮಾಕ್  ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ “ಮೂಲಗೇಣಿ ವೊಕ್ಕಲು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ®” ಹಾಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾನಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹತಾಂತರ್‌ ಕೆಲೆ.  ತಾಂಕಾ  ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್‌‌‌ ಕೆಲೊ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಪಿ.ಆರ್.ಒ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.   ಮಾ|ಬಾ|ರೋಶನ್ ಕಪುಚಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಅಶೀರ್ವಾದ್  ಮಾಗ್ಲೊ. ಆಂಜೆಲೊರ್ ಘಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಮಿಲನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಗಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸoಪ್ಲೆಂ.

The 78th Annual Day of Konkani Natak Sabha was celebrated on 24th September 2021, with a concelebrated thanksgiving mass at 6:30pm at St. Ann’s Friary Chapel. Konkani Natak Sabha President Rev.Fr.Paul Melwyn D’Souza Capuchin, was the Cheap celebrant for the mass. Rev.Fr. Richard Quadros Capuchin delivered the Homily. After the mass, members’ get-together was organized in St Ann’s Mini Hall. Konkani Natak Sabha President Rev. Fr. Paul Melwyn D’Souza, Vice President Mr. Liston D’Souza , General Secretary Mr. Floyd D’Mello, Joint Secretary Mr. Praveen Rodrigues, Treasurer, Mr. Gerald Concessao, PRO Mr. Raymond D’Cunha were present on the dais. President Rev. Fr. Paul Melwyn D’Souza welcomed the gathering and wished the audience on the occasion.
‘Mulugeni Wokkalu Rakshana Vedike (R)’  donated Rs 25,000. They were honoured with a shawl and a memento. General Secretary Mr. Floyd D’Mello organized games for the crowd. Prizes were distributed to the winners by the President Rev. Fr. Paul Melwyn D’Souza. PRO Mr. Raymond D’Cunha proposed the vote of thanks. Rev. Fr. Roshan Capuchin blessed the dinner. Angelore Unit Leader, Mr. Joseph Pinto compered the  get together programme. The programme concluded with the Konkani Natak Sabha Anthem followed by dinner.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *