ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಭೆಟ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೊ  ಅಭಿಮಾನಿ ಅನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ‌ ಕಲಾಕರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ  ದುಬಾಯ್, ಹಾಣೆ0 ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಅನಿ  ನವೀಕರಣ್  ಕಾಮಾಚಿ ಮಾಹೆತ್  ಘೆತ್ಲಿ. ಅಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಘರ್ ಅನಿ‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ತೇಂಪ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಹೊಲ್ ಅಸಾತಶೆಂ ಉರಯಿಲ್ಯಾ  ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಕ್ ತಾಣೆ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ‌ ದಿಲಿ ಅನಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್  ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚಾ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬಾಶೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅನಿ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ‌ಪ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್‌ ಉಡಾಸಾಚಿ‌ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್ ಅನಿ ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ.

A strong supporter of the Konkani Natak Sabha and Don Bosco Hall and a senior artist Mr. Alwyn Pinto visited Don Bosco Hall and collected information about renovating the hall. The hall is a cultural house and a temple for an artist which was built by elderly people from our society. He appreciated the members for saving the hall and also congratulated them for the renovation work completed to date. He also said that he’ll try his best to get financial support for the Konkani Natak Sabha. On this occasion Vice-president, Mr. Liston D’Souza felicitated him with a shawl, and general secretary Mr. Floyd D’Mello presented a memento. The program was coordinated by Treasurer Mr. Gerald Concessao and PRO Mr. Raymond D’Cunha. On this occasion, Mr. Dolla Mangalore was also present.