ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್

ತಾರೀಕ್ 9 ಎಪ್ರಿಲ್  2021:  Chairman of Christian Development ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಯ್ಲಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ  ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಸೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ,PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.  ಸಭೆಚಾ ಉರ್ವಾ ಘಟಕಾಚೊ  ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಕ್ಲೀಟಸ್ ಲೋಬೊ  ಅನಿ ಪುರ್ವಿಲಿ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜ  ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ . ಮೆನೆಜರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ತಾರೀಕ್,1 ಅಗಸ್ಟ್ 2021: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್‌ ‌ಒಝೇರ್ ಅನಿ‌ ಜೋಯ್ಸ್ ಒಝೇರ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಚಾ  ನವೀಕರಣಾ ಕಾಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಅನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಕ್ ತಾಣಿ0 ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್  ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ವಂದಿಲೆಂ.PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಣೆ ನವೀಕರಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವಿವರಿಲೊ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಅದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್  ಡೊಲ್ಲಾ‌ ಮಂಗ್ಳುರ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಘಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ   ಥಿಯೊದೊರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರಿಕ್, 28 ಜುಲೈ 2021: 35 ವಿವಿಧ್ ಭಾಷೆಚೆ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚಾ ನಾಟಕ್‌ ಭಂಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕೆಲೊ.  ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್  ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ ‌ಹಾಣೆ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಅನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ  ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್  ಕೆಲ್ಲಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಲಿ.   ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ,  ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ  ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಥಿಯೊದೊರ್ ,PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ    ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್,2 ಅಗಸ್ಟ್2021: ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಹುಂಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್   ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಅನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಅನಿ ಚಿತ್ರ್ ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಚೇರಾ , ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್  ಅನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್  ಎಮ್  ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಂಕಾ   ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಚೇರಾ ಅನಿ ಜೊನ್ ಎಮ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ವೇದಿರ್ ಸಾದರ್  ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ನಾಟಕಾಂಚೊ ವಿವಿಧ್ ಅನುಭವ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾ ಬಾಬ್ತಿನ್  ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್   ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್  ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ,PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಚೆ ಸಾಂದೆ ,  ಮೆನೆಜರ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸ್ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್,1 ಅಗಸ್ಟ್ 2021 : ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನಾ ಹಾಚಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್  ನಾಟಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸವೆಂ ವಿವಿದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ  ಡೊನ್  ಬೊಸ್ಕೊ  ಹೊಲಾಚಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ‌ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾ ಕಾಣಿಕ್‌ ಅರ್ಪುನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಆದ್ಯತಾ ದೆಕುನ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಅಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್  ತಾಣೆO ಮ್ಹಳೆಂ . ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ವಂದಿಲೆಂ . ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ , ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ‌ ,  ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಘಟಕಾ ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಥಿಯೊದೊರ್ ಹಾಣೆ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ

ತಾರೀಕ್ 10 ಅಗಸ್ಟ್ 2021: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಡುಪಿಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಯ್  ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿ0ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿ.  ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪಿ ಆರ್ ಒ ಫಾ|  ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾ| ರೊಯ್ಸನ್, ಶಿರ್ವಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್,  ಫಾ ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ವಿಗಾರ್, ಫಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ,ಫಾ ರೊಮಿಯೊ, ಉಡುಪಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ | ಚಾಲ್ಸ್  ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಚಾ ಲಾಗಿಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆ ಫಾ|  ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ಕಾಪುಚಿನ್, ಫಾ| ರೊಯ್ಸನ್ ,ಫಾ ರೊಮಿಯೊ ಹಾಂಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾ ಕಾಣಿಕ್‌ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ  ಭೆಟೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವಿವರಿಲೊ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್  ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ತಾರೀಕ್,10 ಅಗಸ್ಟ್ 2021: ಅದ್ಲೊ ಸಂದೇಶ  ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ  ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುದರಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್  ಫಾ|  ಫ್ರಾ ನ್ಸಿಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹಾ0ಕಾ ‌ ತಾ0ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ ‌ಕಾಮಾ0 ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಗರ್ಜೆಚಾ ವೆಳಾರ್   ಅಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸಾಂ ಮ್ಹಣ್  ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಫಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಪುಚಿನ್, ಹಾಣಿಂ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ,  ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ,  ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ0ವ್ಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚಾ  ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್,  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ‌ ಜೊಸ್ಸಿ ಥಿಯೊದೊರ್ ,ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2021  ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ  ಪುರ್ವಿಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪೀಟರ್ ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಅನಿ  ಮಾ|ಬಾ|  ಡೊಲ್ಫಿ ದೇವಾದಾಸ್ ಸೆರಾವೊ ಕಾಪುಚಿನ್,  ಹಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಂ ಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಶಂಸಾ ಉಚಾರ್ಲಿ  ಅನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ , ತಾಂಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ. ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫಾ|  ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಖಜನ್ದಾರ್  ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ‌ ಕೊನ್ಸೆಸೊ PRO ಮಾನೆಸ್ತ್  ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್,ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2021 :ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ0ಚಾ ಇನಾಮಾ0ಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್  ಸಂತೋಷ್ ಆರೇಂಜರ್ಸ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ  ಹಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ. ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್  ಫಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾಪುಚಿನ್ ,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಮೆನೆಜರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ PRO  ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್,ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2021 : ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್  ಸಭೆಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಂದೊ ಅನಿ   ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕರ್‌ ಅನಿ ನಟಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ  ಜಾವ್ನ್ ಸಂವಾದ್ ಸೂಚಕ್ ಜಾವ್ನ್  ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಲೋಬೊ ದೇರೆಬೈಲ್‌ ಹಾಚಾ ಘರಾ  ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚಿ ಕಲಾ ಸೇವಾ ವಾಖಣ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಫಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.., ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್  ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ‌ ಕೊನ್ಸೆಸೊ PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್  ಅಸ್ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್,ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 13 2021ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌‌ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ  ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ “ಅಭಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್”  ಹಾಣಿ0‌ ರುಪಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಹತಾಂತರ್‌ ಕೆಲೆ. ಕೊ. ನಾ. ‌  ಸಭೆಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ‌‌ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂದೊ ಜೊಸ್ಸಿ ಥಿಯೊದೊರ್  ಹಾಣೆ   ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವುನ್ “ಅಭಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್” ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಡಿಸೋಜಾ  , ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ರೂಸ್ವೆಲ್ಡ್ ರೊಚ್  ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಜಮತಿ  ವೆಳಾರ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್  ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾಪುಚಿನ್, ನಿರ್ಮಲ್ ಡಿಸೋಜಕ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. “ಅಭಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್” ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ‘ಆಭಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ‘ವಿಷಾಂತ್  ಝಳಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್  ಸಭಾಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ‌‌ ಮಂಡಳಿಕ್‌ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ‌ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್  ಡಿಸೋಜಾನ್ ತಾಂಚಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆಕ್‌ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಅನಿ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

Gallery

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *