ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ.

ತಾರೀಕ್:15.12.2021:  ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ  ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವೆಳಾರ್ 2022,ಜನವರಿಚಾ 30 ತಾರಿಕೆಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ  ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಚಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜನ್  ಮಕೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್  ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ವೇದಿಚೆರ್  ಅಸ್ ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟಾವ್ನ್  ಮುಹುರ್ತಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸ್ ಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಮಿಂಬಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್  ತಾಚಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ‘ಹೊ ನಾಟಕ್ 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಏಕ್ ಸಾಮನ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಲಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ” ಕೆ.ಡಿ ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ “ನಾಟಕಾಚಿಂ ಪ್ರತಿ ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಪ್ರತಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜನ್ ನಾಟಕಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ‘ಕೊಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್’  ಡೊಲ್ಲ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಕಾ  ಹಾಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ.  ನಾಟಕಾಚಿಂ ಪ್ರತಿ  ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾತ್ರಾದಾರಿಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ ಜಳಕ್ ದಿಲಿ. ಕ್ಲೋಡ್ ಡಿಸೋಜ ಸಹ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೆರಾಲ್  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಟಾಯ್ಲೆಂ, ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಿಅರ್ ಒ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ,  ವೆದಿಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಅಸ್ಲೆ.…

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *