ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಚಿ ಭೆಟ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೈನ್  ಹಾಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಅನಿ‌ ಸ್ಥಳೀಯ್‌ ಸಂಚಾಲಕ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್‌ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಕಾಂ ಇಜಯ್ ತಾ0ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೊಯ್ಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ   ಅಸ್ ಲ್ಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್‌  ಸಭೆಚೊ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ|ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾಪುಚಿನ್ ‌ಹಾಣಿ‌0  ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಣುನ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್‌ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ‌ಲಿಸ್ಟನ್‌ ಡಿಸೋಜ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜೊಸ್ಸಿ ಥಿಯೊದೊರ್,ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಜರ್  ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

The Sabha visited the house of the Founder and Regional Convener of Konkani Kutam Bahrain Mr. Richard Moras Taccode at Bejai. His wife Mrs. Joyce Moras was also present.
On this occasion Konkani Natak Sabha President Fr. Paul Melwyn D’Souza Capuchin felicitated him with a shawl and presented a memento to Mr. Richard Moras and appreciated him for his work in the field of literature. Vice-president Mr. Liston D’Souza, governing members of Konkani Natak Sabha Mr. Jossy Theodore, PRO Mr. Raymond D’Cunha were present.