ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್

ತಾರೀಕ್,29 ಮಾರ್ಚ್ 2021 :ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾಮಾಚಾ ವೆಳಾ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಅಸಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಮಾರ್ಚಾಚಾ ಎಕ್ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಅದ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ಬಿಜೈ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ‌ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊಕ್ ತಿಚಾ ಘರಾಚ್ ಬೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್   ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಬಿಜೈ ಘಟಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಾಲೆಟ್,ಮಿಲಾರ್ಚಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ  .

29th March 2021: As part of the Don Bosco Hall renovation work, visit to the homes of the senior dramatists and leaders was organized.  On 29th March, we visited the home of ex Vice-President of Bejai Parish, Ms. Gretta Rebello. Vice President of Konkani Natak Sabha Mr. Liston D’Souza, General Secretary Mr. Floyd D’Mello and PRO Mr. Raymond D’Cunha, Bejai Unit Leader Ms. Shalet, Milagres Unit Leader Theresa Pinto were present.

ತಾರೀಕ್, 15 ಎಪ್ರಿಲ್ 2021 : ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸುರತ್ಕಲ್  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ‌ ಹೊಲಾಚಾ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾಮಾಚಾ ವಿಶಿಂ ಫೇಸ್  ಬೂಕಾರ್ ಮನವಿ ಪಳೆವ್ನ್  ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಅಪ್ಣಾಚೆ ತರ್ಪೆನ್ ಧಾ ಹಜಾರ್  ದಾನ್ ದೀವ್ನ್  ಅಪ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ  ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ತಾಚೊ ಲಾಭ್ ಯೀ ದಿತಾಂ  ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ,PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಾಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ,  ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಿಜೈ ಘಟಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಘಟಕ್ಘ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ ಮಿಲಾರ್ಚಿ ಮುಖೆಲಿ ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊ   ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾಚೆ ಸಾಂದೆ ರೊನಿ  ಡಿಸಿಲ್ವ ಅನಿ  ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊ ಇಜೈ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ, ಮೆನೆಜರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

15th April 2021: A visit was paid to Konkani Cinema Director Mr. Henry D’Silva Surathkal . He promised to pay Rs 10,000 to the renovation works of Konkani Natak Sabha and pledged to provide more financial support after the release of his next film. He also requested that his film be played in Don Bosco Hall. Konkani Natak Sabha Vice President of Konkani Natak Sabha Mr. Liston D’Souza, General Secretary Mr. Floyd D’Mello and PRO Mr. Raymond D’Cunha, Treasurer Mr. Gerry Concecsso, Joint Secretary Mr. Praveen Rodrigues, Bejai Unit Leader Ms. Shalet Pinto, Angelore Unit Leader, Mr. Clarence Pinto and Milagres Unit Leader Theresa, Members Ronny D’Silva and Alice Lobo Bejai Pinto were present. Manager Boniface Pinto was also present.

ತಾರೀಕ್, 10 ಎಪ್ರಿಲ್ 2021 : ಕೊರ್ಪರೇಟರ್  ಶ್ರೀಮಾನ್  ವಿನಯರಾಜ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಬೆಟ್ ಕೆಲಿ.  ಅನಿ ತಾಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಬಾಸಾಯ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಿಜೈ ಘಟಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ  ಅನಿ ಮಿಲಾರ್ಚಿ ಮುಖೆಲಿ  ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊ  ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ, ಮೆನೆಜರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

10th April 2021: Corporator Mr. Vinay Raj visited Don Bosco Hall and he pledged his support. Konkani Natak Sabha Vice President of Konkani Natak Sabha Mr. Liston D’Souza, General Secretary Mr. Floyd D’Mello and PRO Mr. Raymond D’Cunha, Treasurer Mr. Gerry Concecsso, Joint Secretary Mr. Praveen Rodrigues, Bejai Unit Leader Ms. Shalet Pinto, Angelore Unit Leader and Milagres Unit Leader Theresa, Manager Boniface Pinto were present.

ತಾರೀಕ್16 ಎಪ್ರಿಲ್ 2021 : ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ಬಳಾಧಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಸಕ್  ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೆ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಿವರ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್   ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಚಾ ಕಾಮಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಚಾ ದಾನಿಂಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಯೋಜನಾಕ್ ದುಡ್ವಾ ಸಹಾಯಾಕ್ ಮೊಟೊ  ಸಹಕಾರ್ ‌ಕೆಲೊ.  ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆ‌ಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ  ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ,   ಉರ್ವಾ ಘಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೀಟಸ್ ಲೋಬೊ  ಅನಿ ಮಿಲಾರ್ಚಿ ಮುಖೆಲಿ ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮೆನೆಜರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

16th April 2021: Mr. J R Lobo, a staunch pillar of the Konkani Society and ex-MLA, who has strongly supported the Christian community visited Don Bosco Hall to enquire about the renovation works. He raised funds for the renovation works among his known benefactors. Konkani Natak Sabha Vice President of Konkani Natak Sabha Mr. Liston D’Souza, General Secretary Mr. Floyd D’Mello and PRO Mr. Raymond D’Cunha, Treasurer Mr. Gerry Concecsso, Urwa Unit Leader Mr. Cleetus Lobo  and Milagres Unit Leader Theresa,Manager Boniface Pinto was also present.

ತಾರೀಕ್ 13 ಎಪ್ರಿಲ್  2021: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಚೊ ಮಾಜಿ ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲ್ ಹಾಚೆಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿನ್ ಕರ್ಚಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ್  ಹೆಂ ನಾಟಕ್ ಥಿಯೆಟರ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಮುಣಾಲೊ. ಅಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸವ್ನ್  ಸರ್ಕಾರಿ ತಸೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ದಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಯ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ,PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಉರ್ವಾ ಘಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ  ಮಾನೆಸ್ತ್  ಕ್ಲೀಟಸ್ ಲೋಬೊ  ಅನಿ ಮಿಲಾರ್ಚಿ ಮುಖೆಲಿ  ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮೆನೆಜರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

13th April 2021: Karnataka Ex-Minister Mr. Ivan D’Souza said that the renovation of Don Bosco Hall and the preservation of the Konkani Cultural Center and the theatre is very important. He promised his support and the support of the government. Konkani Natak Sabha Vice President of Konkani Natak Sabha Mr. Liston D’Souza, General Secretary Mr. Floyd D’Mello and PRO Mr. Raymond D’Cunha, Treasurer Mr. Gerry Concecsso, Joint Secretary Mr. Praveen Rodrigues, Bejai Unit Leader Ms. Shalet Pinto, Angelore Unit Leader and Milagres Unit Leader Theresa, Manager Boniface Pinto were present.

ತಾರೀಕ್,19 ಎಪ್ರಿಲ್ 2021: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೊ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅನಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವೂಫ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲ್ ದುರಸ್ತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ.  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಥಾವೂನ್ ಜಾಂವ್ಚಿದುಡ್ವಾ ಸಹಾಯ್ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಚಿ ಭಾಸವ್ಣಿ ದಿಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಸೊ‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ,PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ,, ಬಿಜೈ ಘಟಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ  ಅನಿ ಮಿಲಾರ್ಚಿ ಮುಖೆಲಿ ಟ್ರೀಜಾ ಪಿಂಟೊ  ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ, ಮೆನೆಜರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

19th April 2021: Karnataka’s ex-minister Mr. Ramanath Rai and Member of Mangalore City Corporation Mr. Naveen D’Souza, Mr. Shashidhar Hegde, Mr. Mahamood Rawuf visited Don Bosco Hall. They pledged finanical support from the City Corporation. Konkani Natak Sabha Vice President of Konkani Natak Sabha Mr. Liston D’Souza, General Secretary Mr. Floyd D’Mello and PRO Mr. Raymond D’Cunha, Treasurer Mr. Gerry Concecsso, Joint Secretary Mr. Praveen Rodrigues, Bejai Unit Leader Ms. Shalet Pinto, Angelore Unit Leader and Milagres Unit Leader Theresa, Manager Boniface Pinto were present.