ಭೆಟ್

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2021: ನಿವೃತ್  ಸೊಜೆರ್ ಎಡಿನೆಟ್ಟೊ ಹಾಕಾ ಜೆಪ್ಪು  ಸಾಂ ಜೊಸೆಫ್ ನಗರ್ ಹಾಂಗಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಅನಿಶೊಲ್ ಅನಿಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿವುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ಕೆಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜಾಂಚಿ ಜೆರಿಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2021; ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾಚೊ 1972 ಥಾವುನ್ 1985 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾಂಧೊಜಾವುನ್ ಅನಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವುನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊಮಾ|ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಚಾ 85 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಘರ್ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಘರಾಂತ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. PRO ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಖಜನ್ದಾರ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ  ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2021; ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್‌ ಸಭಾ, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ನವೀಕರಣಾಚೆಂ ‌ಕಾಮಾ0 ಪಳೆವ್ನ್ ಹಿದಾಯತ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನಚೆಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗಾ ಚಾನಲಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ  ಬ್ಯೂರೊ‌ ಮುಖೆಲಿ ಲೊಹಾನಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ವರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ವರ್ದಿ ಕರ್ತಾಂ ಮುಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ., ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, PRO ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ, ಖಜನ್ದಾರ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ  ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2021: ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್  ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾರಾ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್  ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿ ರೆಕ್ಟರ್  ಮಾ.ಬಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2021: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಪ್ನಾ ನೊರೊನಾಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚಾ ದಪ್ತಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಅನಿ ಅಪ್ಣಾತರ್ಪೆನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ನವೀಕರಣಾ ವೇಳಾ ಕಿತೆಂ  ತರ್ಪೆನ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅಯ್ಲಿ. ಅ್ಯಂಟಿಕ್ ಜಾವೂನ್ ವಣದಿ ವಯ್ರ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡಯ್ಲಿ ತರ್ ಸೊಭಯ್ ಮುಣಾಲಿ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2021: ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಕ್ ಅನಿಪ್ರಗತಿ ಕೊ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್   ಬೆನ್ನ ಕುಲ್ಶೆಕರ್ ಹಾಕಾ ಬೆಟೊನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ನವೀಕರಣಾಚೆಂ  ಕಾರ್ಯ್  ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಚೆಂ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಲಾ,ನಾಟಕ್ ನೃತ್ಯ,ಅನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್ಲ್ಲೆ ಅತಾಂಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಅನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜಾಯ್.  ತಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2021: ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ.ಬಾ.ವಲೇರಿಯನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಹಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ಪುರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಸಚಿತ್ರ್ ಲೇಖನ್ಕರುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2021: ಕೊರಿನ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ  white Doves, ಹಿಕಾ ಬೆಟೊನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಪು ನವೀಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ವಿನಿಮಯ್ಕೆಲಿ. ತಿಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ,  ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2021: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿರಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಜಾವುನ್ ಮುಖರೂನ್ ವರುನ್ ಅಸ್ಚೊ  ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಕಾ ಅಮಿ ಬೆಟೊನ್ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ನವೀಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2021:ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತಾರ್ ನಿತಳ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ  ಸಾಹಿತಿ ಅನಿ ರಾಹುಲ್ ಜಾಹಿರಾತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಟೈಟಸ್  ನೊರೊನಾಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ತಾಣಿO ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2021:ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಚೊ ಒಪರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚೊ ರಾಯ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2021: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCC BANK ಹಾಚೊ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನಿಲ್ಲೋಬೊ ಹಾಕಾ ಬೆಟೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ನವೀಕರಣಾಚೆಂ  ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಅದ್ಯಕ್ಷಪಾ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ಶೊಲ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ.ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆ.

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2021:ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಂದೊ ಜೆಸಿಂತಾ ವಿಜಯಾ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅನಿ‌‌ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಮಹಾ ಪೋಷಕ್  ಪಾನೀರ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಿರಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜೆಪ್ಪುಘಟಕ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಪಮೆಲಾ ಸಂತೋಷ್ ಹಿಣೆ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಅಯೋಜನ್ ಕೆಲಿ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆ   ಶೊಲ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿವುನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಸಂಗಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಅನಿ  ಜೆಪ್ಪು ಘಟಕ ಸಾಂದೊ ಮರಿಯೆಟ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿಂ ಪಾಮೆಲಾ ಸಂತೋಷ್ ಹಿಣೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.